Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:3

New American Standard Version
Ephesians 5:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But immorality or any impurity or greed must not even be named among you, as is proper among saints;
NA26 – πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω (5744) ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει (5904) ἁγίοις,
WH – πορνεια δε και ακαθαρσια πασα η πλεονεξια μηδε ονομαζεσθω (5744) εν υμιν καθως πρεπει (5719) αγιοις
PES – ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܳܠܽܘܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܳܗܽܘ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܡܰܗ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile