Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:29

New American Standard Version
Ephesians 5:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also {does} the church,
NA26 – οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, (5656) ἀλλὰ ἐκτρέφει (5719) καὶ θάλπει (5719) αὐτήν, καθὼς καὶ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,
WH – ουδεις γαρ ποτε την εαυτου σαρκα εμισησεν (5656) αλλα εκτρεφει (5719) και θαλπει (5719) αυτην καθως και ο χριστος την εκκλησιαν
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܣܳܢܶܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܠܶܗ ܘܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile