Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:2

New American Standard Version
Ephesians 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma.
NA26 – καὶ περιπατεῖτε (5720) ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν (5656) ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν (5656) ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.
WH – και περιπατειτε (5720) εν αγαπη καθως και ο χριστος ηγαπησεν (5656) [ υμας | ημας ] και παρεδωκεν (5656) εαυτον υπερ [ υμων | ημων ] προσφοραν και θυσιαν τω θεω εις οσμην ευωδιας
PES – ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܒ݂ܰܢ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile