Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:19

New American Standard Version
Ephesians 5:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord;
NA26 – λαλοῦντες (5723) ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες (5723) καὶ ψάλλοντες (5723) τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,
WH – λαλουντες (5723) εαυτοις [ | [εν] ] ψαλμοις και υμνοις και ωδαις πνευματικαις αδοντες (5723) και ψαλλοντες (5723) τη καρδια υμων τω κυριω
PES – ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܚܳܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܰܙܡܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile