Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:11,13

New American Standard Version
Ephesians 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them;
NA26 – καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε (5720) τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, (5720)
WH – και μη συγκοινωνειτε (5720) τοις εργοις τοις ακαρποις του σκοτους μαλλον δε και ελεγχετε (5720)
PES – ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܟ݂ܰܘܢܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But all things become visible when they are exposed by the light, for everything that becomes visible is light.
NA26 – τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα (5746) ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, (5743)
WH – τα δε παντα ελεγχομενα (5746) υπο του φωτος φανερουται (5743) παν γαρ το φανερουμενον (5746) φως εστιν (5719)
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile