Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:8

New American Standard Version
Ephesians 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it says, "" , , ."
NA26 – διὸ λέγει, (5719) Ἀναβὰς (5631) εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν (5656) αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν (5656) δόματα τοῖς ἀνθρώποις.
WH – διο λεγει (5719) αναβας (5631) εις υψος ηχμαλωτευσεν (5656) αιχμαλωσιαν [ [και] | ] εδωκεν (5656) δοματα τοις ανθρωποις
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒ݂ܳܐ ܫܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile