Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:28

New American Standard Version
Ephesians 4:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He who steals must steal no longer; but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have {something} to share with one who has need.
NA26 – κλέπτων (5723) μηκέτι κλεπτέτω, (5720) μᾶλλον δὲ κοπιάτω (5720) ἐργαζόμενος (5740) ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ (5725) μεταδιδόναι (5721) τῷ χρείαν ἔχοντι. (5723)
WH – ο κλεπτων (5723) μηκετι κλεπτετω (5720) μαλλον δε κοπιατω (5720) εργαζομενος (5740) ταις [ | [ιδιαις] ] χερσιν το αγαθον ινα εχη (5725) μεταδιδοναι (5721) τω χρειαν εχοντι (5723)
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܢܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܐܶܠܳܐ ܢܶܠܐܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile