Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:26

New American Standard Version
Ephesians 4:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , {yet} ; do not let the sun go down on your anger,
NA26 – ὀργίζεσθε (5744) καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· (5720) ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω (5720) ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν,
WH – οργιζεσθε (5744) και μη αμαρτανετε (5720) ο ηλιος μη επιδυετω (5720) επι [ | [τω] ] παροργισμω υμων
PES – ܪܓ݂ܰܙܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܽܘܢ ܘܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓ݂ܙܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile