Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:12

New American Standard Version
Ephesians 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for the equipping of the saints for the work of service, to the building up of the body of Christ;
NA26 – πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ,
WH – προς τον καταρτισμον των αγιων εις εργον διακονιας εις οικοδομην του σωματος του χριστου
PES – ܠܰܓ݂ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile