Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:15

New American Standard Version
Ephesians 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – from whom every family in heaven and on earth derives its name,
NA26 – ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, (5743)
WH – εξ ου πασα πατρια εν ουρανοις και επι γης ονομαζεται (5743)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܡܗܳܐ ܟ݁ܽܠ ܐܰܒ݂ܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile