Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 1:1

New American Standard Version
Ephesians 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints who are at Ephesus and {who are} faithful in Christ Jesus:
NA26 – Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν (5752) ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
WH – παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου τοις αγιοις τοις ουσιν (5723) [εν εφεσω] και πιστοις εν χριστω ιησου
PES – ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile