Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:8

New American Standard Version
Colossians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now you also, put them all aside: anger, wrath, malice, slander, {and} abusive speech from your mouth.
NA26 – νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε (5640) καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·
WH – νυνι δε αποθεσθε (5640) και υμεις τα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος υμων
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢܺܝܚܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile