Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:3

New American Standard Version
Colossians 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you have died and your life is hidden with Christ in God.
NA26 – ἀπεθάνετε (5627) γάρ, καὶ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται (5769) σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ.
WH – απεθανετε (5627) γαρ και η ζωη υμων κεκρυπται (5769) συν τω χριστω εν τω θεω
PES – ܡܺܝܬ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܘܚܰܝܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܣܶܝܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile