Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:15

New American Standard Version
Colossians 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful.
NA26 – καὶ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω (5720) ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε (5681) ἐν ἑνὶ (5748) σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. (5737)
WH – και η ειρηνη του χριστου βραβευετω (5720) εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε (5681) εν [ [ενι] | ενι ] σωματι και ευχαριστοι γινεσθε (5737)
PES – ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܶܗ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser: