Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:1

New American Standard Version
Colossians 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God.
NA26 – Εἰ οὖν συνηγέρθητε (5681) τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, (5720) οὗ Χριστός ἐστιν (5748) ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος· (5740)
WH – ει ουν συνηγερθητε (5681) τω χριστω τα ανω ζητειτε (5720) ου ο χριστος εστιν (5719) εν δεξια του θεου καθημενος (5740)
PES – ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܩܳܡܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܠܥܶܠ ܒ݁ܥܰܘ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile