Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:5

New American Standard Version
Colossians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For even though I am absent in body, nevertheless I am with you in spirit, rejoicing to see your good discipline and the stability of your faith in Christ.
NA26 – εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, (5748) ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, (5748) χαίρων (5723) καὶ βλέπων (5723) ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν.
WH – ει γαρ και τη σαρκι απειμι (5719) αλλα τω πνευματι συν υμιν ειμι (5719) χαιρων (5723) και βλεπων (5723) υμων την ταξιν και το στερεωμα της εις χριστον πιστεως υμων
PES – ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܛܰܟ݁ܣܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܫܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile