Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:19

New American Standard Version
Colossians 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and not holding fast to the head, from whom the entire body, being supplied and held together by the joints and ligaments, grows with a growth which is from God.
NA26 – καὶ οὐ κρατῶν (5723) τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον (5746) καὶ συμβιβαζόμενον (5746) αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.
WH – και ου κρατων (5723) την κεφαλην εξ ου παν το σωμα δια των αφων και συνδεσμων επιχορηγουμενον (5746) και συμβιβαζομενον (5746) αυξει (5719) την αυξησιν του θεου
PES – ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܟ݁ܰܒ݂ ܘܡܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܒ݁ܫܶܪܝܳܢܶܐ ܘܰܒ݂ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ ܘܪܳܒ݂ܶܐ ܬ݁ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile