Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:5

New American Standard Version
Acts 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said, ""Who are You, Lord?" And He {said,} ""I am Jesus whom you are persecuting,
NA26 – εἶπεν (5627) δέ, Τίς εἶ, (5748) κύριε; δέ, Ἐγώ εἰμι (5748) Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις· (5719)
WH – ειπεν (5627) δε τις ει (5719) κυριε ο δε εγω ειμι (5719) ιησους ον συ διωκεις (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile