Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:42

New American Standard Version
Acts 9:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It became known all over Joppa, and many believed in the Lord.
NA26 – γνωστὸν δὲ ἐγένετο (5633) καθ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν (5656) πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον.
WH – γνωστον δε εγενετο (5633) καθ ολης [ | της ] ιοππης και επιστευσαν (5656) πολλοι επι τον κυριον
PES – ܘܶܐܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile