Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:36

New American Standard Version
Acts 9:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in Joppa there was a disciple named Tabitha (which translated {in Greek} is called Dorcas); this woman was abounding with deeds of kindness and charity which she continually did.
NA26 – Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν (5713) μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, διερμηνευομένη (5746) λέγεται (5743) Δορκάς· αὕτη ἦν (5713) πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. (5707)
WH – εν ιοππη δε τις ην (5707) μαθητρια ονοματι [ ταβειθα | ταβιθα ] η διερμηνευομενη (5746) λεγεται (5743) δορκας αυτη ην (5707) πληρης εργων αγαθων και ελεημοσυνων ων εποιει (5707)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݁ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile