Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:25

New American Standard Version
Acts 9:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but his disciples took him by night and let him down through {an opening in} the wall, lowering him in a large basket.
NA26 – λαβόντες (5631) δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν (5656) αὐτὸν χαλάσαντες (5660) ἐν σπυρίδι.
WH – λαβοντες (5631) δε οι μαθηται αυτου νυκτος δια του τειχους καθηκαν (5656) αυτον χαλασαντες (5660) εν [ | ]
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܒ݁ܶܐܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile