Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:18

New American Standard Version
Acts 9:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight, and he got up and was baptized;
NA26 – καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν (5627) αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν (5656) τε, καὶ ἀναστὰς (5631) ἐβαπτίσθη, (5681)
WH – και ευθεως απεπεσαν (5627) αυτου απο των οφθαλμων ως λεπιδες ανεβλεψεν (5656) τε και αναστας (5631) εβαπτισθη (5681)
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܰܩܠܳܦ݂ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܩܳܡ ܥܡܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile