Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:15

New American Standard Version
Acts 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord said to him, ""Go, for he is a chosen instrument of Mine, to bear My name before the Gentiles and kings and the sons of Israel;
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, (5737) ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν (5748) μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι (5658) τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ·
WH – ειπεν (5627) δε προς αυτον ο κυριος πορευου (5737) οτι σκευος εκλογης εστιν (5719) μοι ουτος του βαστασαι (5658) το ονομα μου ενωπιον [ [των] | ] εθνων τε και βασιλεων υιων τε ισραηλ
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܐܢܳܐ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܫܶܡܝ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile