Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:38

New American Standard Version
Acts 8:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he ordered the chariot to stop; and they both went down into the water, Philip as well as the eunuch, and he baptized him.
NA26 – καὶ ἐκέλευσεν (5656) στῆναι (5629) τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν (5627) ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ τε Φίλιππος καὶ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν (5656) αὐτόν.
WH – και εκελευσεν (5656) στηναι (5629) το αρμα και κατεβησαν (5627) αμφοτεροι εις το υδωρ ο τε φιλιππος και ο ευνουχος και εβαπτισεν (5656) αυτον
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܽܘܡ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܝܳܐ ܘܰܐܥܡܕ݂ܶܗ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile