Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:3

New American Standard Version
Acts 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Saul {began} ravaging the church, entering house after house, and dragging off men and women, he would put them in prison.
NA26 – Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο (5711) τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, (5740) σύρων (5723) τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου (5707) εἰς φυλακήν.
WH – σαυλος δε ελυμαινετο (5711) την εκκλησιαν κατα τους οικους εισπορευομενος (5740) συρων (5723) τε ανδρας και γυναικας παρεδιδου (5707) εις φυλακην
PES – ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܳܬ݁ܶܐ ܘܰܡܓ݂ܰܪܓ݁ܰܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܘܰܠܢܶܫܶܐ ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile