Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:23

New American Standard Version
Acts 8:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I see that you are in the gall of bitterness and in the bondage of iniquity."
NA26 – εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ (5719) σε ὄντα. (5752)
WH – εις γαρ χολην πικριας και συνδεσμον αδικιας ορω (5719) σε οντα (5723)
PES – ܒ݁ܟ݂ܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܪܶܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile