Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:20

New American Standard Version
Acts 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter said to him, ""May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money!
NA26 – Πέτρος δὲ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη (5751) εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας (5656) διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. (5738)
WH – πετρος δε ειπεν (5627) προς αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη (5722) εις απωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενομισας (5656) δια χρηματων κτασθαι (5738)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݁ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile