Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:16

New American Standard Version
Acts 8:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He had not yet fallen upon any of them; they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus.
NA26 – οὐδέπω γὰρ ἦν (5713) ἐπ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, (5761) μόνον δὲ βεβαπτισμένοι (5772) ὑπῆρχον (5707) εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
WH – ουδεπω γαρ ην (5707) επ ουδενι αυτων επιπεπτωκος (5761) μονον δε βεβαπτισμενοι (5772) υπηρχον (5707) εις το ονομα του κυριου ιησου
PES – ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile