Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:12,13

New American Standard Version
Acts 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were being baptized, men and women alike.
NA26 – ὅτε δὲ ἐπίστευσαν (5656) τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ (5734) περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο (5712) ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.
WH – οτε δε επιστευσαν (5656) τω φιλιππω ευαγγελιζομενω (5734) περι της βασιλειας του θεου και του ονοματος ιησου χριστου εβαπτιζοντο (5712) ανδρες τε και γυναικες
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܘܢܶܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Even Simon himself believed; and after being baptized, he continued on with Philip, and as he observed signs and great miracles taking place, he was constantly amazed.
NA26 – δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, (5656) καὶ βαπτισθεὶς (5685) ἦν (5713) προσκαρτερῶν (5723) τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν (5723) τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας (5740) ἐξίστατο.
WH – ο δε σιμων και αυτος επιστευσεν (5656) και βαπτισθεις (5685) ην (5707) προσκαρτερων (5723) τω φιλιππω θεωρων (5723) τε σημεια και δυναμεις μεγαλας γινομενας (5740) εξιστατο (5710)
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܣܺܝܡܳܘܢ ܗܰܝܡܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܥܡܰܕ݂ ܘܢܰܩܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܬ݁ܳܡܰܗ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile