Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:60

New American Standard Version
Acts 7:60
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then falling on his knees, he cried out with a loud voice, ""Lord, do not hold this sin against them!" Having said this, he fell asleep.
NA26 – θεὶς (5631) δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς (5661) αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. καὶ τοῦτο εἰπὼν (5631) ἐκοιμήθη. (5681)
WH – θεις (5631) δε τα γονατα εκραξεν (5656) φωνη μεγαλη κυριε μη στησης (5661) αυτοις ταυτην την αμαρτιαν και τουτο ειπων (5631) εκοιμηθη (5681)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܳܡ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܳܐ ܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬ݁ܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܟ݂ܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile