Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:5

New American Standard Version
Acts 7:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But He gave him no inheritance in it, not even a foot of ground, and {yet,} even when he had no child, He promised that , .
NA26 – καὶ οὐκ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο (5662) δοῦναι (5629) αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ αὐτόν, οὐκ ὄντος (5752) αὐτῷ τέκνου.
WH – και ουκ εδωκεν (5656) αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο (5662) δουναι (5629) αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος (5723) αυτω τεκνου
PES – ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܗ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܕ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܺܝܗ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile