Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:35

New American Standard Version
Acts 7:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This Moses whom they disowned, saying, ' ?' is the one whom God sent {to be} both a ruler and a deliverer with the help of the angel who appeared to him in the thorn bush.
NA26 – Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο (5662) εἰπόντες, (5631) Τίς σε κατέστησεν (5656) ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν (5758) σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος (5685) αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
WH – τουτον τον μωυσην ον ηρνησαντο (5662) ειποντες (5631) τις σε κατεστησεν (5656) αρχοντα και δικαστην τουτον ο θεος [ και | [και] ] αρχοντα και λυτρωτην απεσταλκεν (5758) συν χειρι αγγελου του οφθεντος (5685) αυτω εν τη βατω
PES – ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܪܺܫܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܺܫܳܐ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile