Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:24

New American Standard Version
Acts 7:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And when he saw one {of them} being treated unjustly, he defended him and took vengeance for the oppressed by striking down the Egyptian.
NA26 – καὶ ἰδών (5631) τινα ἀδικούμενον (5746) ἠμύνατο (5662) καὶ ἐποίησεν (5656) ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ (5746) πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.
WH – και ιδων (5631) τινα αδικουμενον (5746) ημυνατο (5662) και εποιησεν (5656) εκδικησιν τω καταπονουμενω (5746) παταξας (5660) τον αιγυπτιον
PES – ܘܰܚܙܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܬ݂ܰܒ݂ܥܶܗ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile