Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:8

New American Standard Version
Acts 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Peter responded to her, ""Tell me whether you sold the land for such and such a price?" And she said, ""Yes, that was the price."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος, Εἰπέ (5628) μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; (5639) δὲ εἶπεν, (5627) Ναί, τοσούτου.
WH – απεκριθη (5662) δε προς αυτην πετρος ειπε (5628) μοι ει τοσουτου το χωριον απεδοσθε (5639) η δε ειπεν (5627) ναι τοσουτου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܙܰܒ݁ܶܢܬ݁ܽܘܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܺܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile