Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:15

New American Standard Version
Acts 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to such an extent that they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and pallets, so that when Peter came by at least his shadow might fall on any one of them.
NA26 – ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν (5721) τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι (5721) ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου (5740) Πέτρου κἂν σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.
WH – ωστε και εις τας πλατειας εκφερειν (5721) τους ασθενεις και τιθεναι (5721) επι κλιναριων και κραβαττων ινα ερχομενου (5740) πετρου καν η σκια [ επισκιασει (5692) | επισκιαση (5661) ] τινι αυτων
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܩܶܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܡܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܥܰܪܣܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܳܦ݂ܶܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile