Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:13

New American Standard Version
Acts 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But none of the rest dared to associate with them; however, the people held them in high esteem.
NA26 – τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα (5707) κολλᾶσθαι (5745) αὐτοῖς, ἀλλ ἐμεγάλυνεν (5707) αὐτοὺς λαός·
WH – των δε λοιπων ουδεις ετολμα (5707) κολλασθαι (5745) αυτοις αλλ εμεγαλυνεν (5707) αυτους ο λαος
PES – ܘܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile