Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:9

New American Standard Version
Acts 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – if we are on trial today for a benefit done to a sick man, as to how this man has been made well,
NA26 – εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα (5743) ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωται,
WH – ει ημεις σημερον ανακρινομεθα (5743) επι ευεργεσια ανθρωπου ασθενους εν τινι ουτος [ σεσωσται (5769) | σεσωται (5769) ]
PES – ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile