Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:7

New American Standard Version
Acts 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had placed them in the center, they {began to} inquire, ""By what power, or in what name, have you done this?"
NA26 – καὶ στήσαντες (5660) αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, (5711) Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε (5656) τοῦτο ὑμεῖς;
WH – και στησαντες (5660) αυτους εν τω μεσω επυνθανοντο (5711) εν ποια δυναμει η εν ποιω ονοματι εποιησατε (5656) τουτο υμεις
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܩܺܝܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܝܢܳܐ ܚܺܝܠ ܐܰܘ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܶܡ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile