Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:6

New American Standard Version
Acts 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and Annas the high priest {was there,} and Caiaphas and John and Alexander, and all who were of high-priestly descent.
NA26 – καὶ Ἅννας ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν (5713) ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ,
WH – και αννας ο αρχιερευς και καιαφας και ιωαννης και αλεξανδρος και οσοι ησαν (5707) εκ γενους αρχιερατικου
PES – ܘܳܐܦ݂ ܚܰܢܳܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile