Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:36

New American Standard Version
Acts 4:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Joseph, a Levite of Cyprian birth, who was also called Barnabas by the apostles (which translated means Son of Encouragement),
NA26 – Ἰωσὴφ δὲ ἐπικληθεὶς (5685) Βαρναβᾶς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ἐστιν (5748) μεθερμηνευόμενον (5746) υἱὸς παρακλήσεως, Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει,
WH – ιωσηφ δε ο επικληθεις (5685) βαρναβας απο των αποστολων ο εστιν (5719) μεθερμηνευομενον (5746) υιος παρακλησεως λευιτης κυπριος τω γενει
PES – ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܽܘܦ݁ܪܳܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile