Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:24

New American Standard Version
Acts 4:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they heard {this,} they lifted their voices to God with one accord and said, ""O Lord, it is You who , ,
NA26 – οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) ὁμοθυμαδὸν ἦραν (5656) φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν, (5627) Δέσποτα, σὺ ποιήσας (5660) τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,
WH – οι δε ακουσαντες (5660) ομοθυμαδον ηραν (5656) φωνην προς τον θεον και ειπαν (5627) δεσποτα συ ο ποιησας (5660) τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡ݈ܡܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile