Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:2

New American Standard Version
Acts 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – being greatly disturbed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead.
NA26 – διαπονούμενοι (5740) διὰ τὸ διδάσκειν (5721) αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν (5721) ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν,
WH – διαπονουμενοι (5740) δια το διδασκειν (5721) αυτους τον λαον και καταγγελλειν (5721) εν τω ιησου την αναστασιν την εκ νεκρων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܚܰܡܬ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile