Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:16

New American Standard Version
Acts 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""What shall we do with these men? For the fact that a noteworthy miracle has taken place through them is apparent to all who live in Jerusalem, and we cannot deny it.
NA26 – λέγοντες, (5723) Τί ποιήσωμεν (5661) τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν (5754) δι αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν (5723) Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα (5736) ἀρνεῖσθαι· (5738)
WH – λεγοντες (5723) τι ποιησωμεν (5661) τοις ανθρωποις τουτοις οτι μεν γαρ γνωστον σημειον γεγονεν (5754) δι αυτων πασιν τοις κατοικουσιν (5723) ιερουσαλημ φανερον και ου δυναμεθα (5736) αρνεισθαι (5738)
PES – ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile