Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:8

New American Standard Version
Acts 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – With a leap he stood upright and {began} to walk; and he entered the temple with them, walking and leaping and praising God.
NA26 – καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη (5627) καὶ περιεπάτει, (5707) καὶ εἰσῆλθεν (5627) σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν (5723) καὶ ἁλλόμενος (5740) καὶ αἰνῶν (5723) τὸν θεόν.
WH – και εξαλλομενος (5740) εστη (5627) και περιεπατει (5707) και εισηλθεν (5627) συν αυτοις εις το ιερον περιπατων (5723) και αλλομενος (5740) και αινων (5723) τον θεον
PES – ܘܰܫܘܰܪ ܩܳܡ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܘܥܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܰܡܫܰܘܰܪ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile