Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:6,8

New American Standard Version
Acts 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when this sound occurred, the crowd came together, and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language.
NA26 – γενομένης (5637) δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν (5627) τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, (5681) ὅτι ἤκουον (5707) εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων (5723) αὐτῶν.
WH – γενομενης (5637) δε της φωνης ταυτης συνηλθεν (5627) το πληθος και συνεχυθη (5681) οτι [ ηκουσεν (5656) | ηκουον (5707) ] εις εκαστος τη ιδια διαλεκτω λαλουντων (5723) αυτων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܟ݁ܢܰܫ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܓ݂ܶܫ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܠܶܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And how is it that we each hear {them} in our own language to which we were born?
NA26 – καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν (5719) ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἐγεννήθημεν; (5681)
WH – και πως ημεις ακουομεν (5719) εκαστος τη ιδια διαλεκτω ημων εν η εγεννηθημεν (5681)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܝܺܠܺܝܕ݂ܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile