Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:41

New American Standard Version
Acts 2:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, those who had received his word were baptized; and that day there were added about three thousand souls.
NA26 – οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, (5681) καὶ προσετέθησαν (5681) ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι.
WH – οι μεν ουν αποδεξαμενοι (5666) τον λογον αυτου εβαπτισθησαν (5681) και προσετεθησαν (5681) εν τη ημερα εκεινη ψυχαι ωσει τρισχιλιαι
PES – ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕ݂ܘ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ܘ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile