Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:30

New American Standard Version
Acts 2:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And so, because he was a prophet and knew that God {one} ,
NA26 – προφήτης οὖν ὑπάρχων, (5723) καὶ εἰδὼς (5761) ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν (5656) αὐτῷ θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι (5658) ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ,
WH – προφητης ουν υπαρχων (5723) και ειδως (5761) οτι ορκω ωμοσεν (5656) αυτω ο θεος εκ καρπου της οσφυος αυτου καθισαι (5658) επι τον θρονον αυτου
PES – ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܝܺܡܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܪܣܳܟ݂ ܐܰܘܬ݁ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile