Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:3

New American Standard Version
Acts 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them.
NA26 – καὶ ὤφθησαν (5681) αὐτοῖς διαμεριζόμεναι (5730) γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν (5656) ἐφ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
WH – και ωφθησαν (5681) αυτοις διαμεριζομεναι (5730) γλωσσαι ωσει πυρος και εκαθισεν (5656) εφ ενα εκαστον αυτων
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile