Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:29

New American Standard Version
Acts 2:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day.
NA26 – Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν (5723) εἰπεῖν (5629) μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν (5656) καὶ ἐτάφη (5648) καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν (5748) ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης·
WH – ανδρες αδελφοι εξον (5723) ειπειν (5629) μετα παρρησιας προς υμας περι του πατριαρχου δαυιδ οτι και ετελευτησεν (5656) και εταφη (5648) και το μνημα αυτου εστιν (5719) εν ημιν αχρι της ημερας ταυτης
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܬ݂ܩܒ݂ܰܪ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile