Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:20

New American Standard Version
Acts 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ' , Lord .
NA26 – ἥλιος μεταστραφήσεται (5691) εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν (5629) ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.
WH – ο ηλιος μεταστραφησεται (5691) εις σκοτος και η σεληνη εις αιμα πριν ελθειν (5629) ημεραν κυριου την μεγαλην και επιφανη
PES – ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܒ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile